Algemene verkoopsvoorwaarden webshop STRIDE EUROPE

Ondernemingsgegevens

Deze website is eigendom van Let’s Do It BV.

Commerciële naam: STRIDE Europe
Let’s Do It BV
Industriepark Zwijnaarde 2
9052 Gent
Belgium
+32 9 274 25 56
hello@strideeurope.com
BE 0547.999.322

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden via onze webshop (shop.strideeurope.com). Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van STRIDE Europe is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Als STRIDE Europe met jou een bepaalde prijs overeenkomt, is STRIDE Europe niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan je de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. STRIDE Europe is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. STRIDE Europe doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal STRIDE Europe je zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door STRIDE Europe voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat STRIDE Europe op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. STRIDE Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Artikel 4: Online aankopen

De overeenkomst tussen STRIDE Europe en jou als koper komt tot stand op het moment dat je de door STRIDE Europe gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

STRIDE Europe behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

STRIDE Europe bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten gekocht op de webshop van STRIDE Europe geschiedt uitsluitend via de andere betaalmiddelen: KLARNA, bankcontact, Visakaart, Masterkaart of Paypall.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Zodra de betaling heeft plaatsgevonden gaat het risico over op de koper.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De door STRIDE Europe opgegeven levertijden gelden bij benadering.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Bij annulatie van een bestelling op het moment dat het transport reeds werd ingezet, zal een administratieve kost van 65 euro worden aangerekend om deze kost te compenseren.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

STRIDE Europe levert in volgende landen: België & Nederland.

De leverings- of verzendkosten worden meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de koper onverwijld worden gemeld aan STRIDE Europe.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij STRIDE Europe.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je – of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is – het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper STRIDE Europe, Let’s Do It BV, Pantserschipstraat 163 9000 Gent Belgium, +32 9 274 25 56 ,hello@strideeurope.com,

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan STRIDE Europe heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan STRIDE Europe, Let’s Do It BV, Pantserschipstraat 163 9000 Gent Belgium, +32 9 274 25 56 ,hello@strideeurope.com)

De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt STRIDE Europe zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de koper de overeenkomst herroept, zal STRIDE Europe alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de koper terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat STRIDE Europe de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan STRIDE Europe wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de koper voor een andere wijze van levering dan de door STRIDE Europe geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

STRIDE Europe betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als je de overeenkomst wil herroepen)
Aan: STRIDE Europe, Let’s Do It BV, Pantserschipstraat 163 9000 Gent Belgium, +32 9 274 25 56, hello@strideeurope.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*).
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De koper wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Koper STRIDE Europe zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper 

Artikel 8: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door STRIDE Europe om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Bewijs

De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop STRIDE Europe geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STRIDE Europe niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

STRIDE Europe heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STRIDE Europe haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van STRIDE Europe opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door STRIDE Europe niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).